Dane osobowe – „złoto” XXI wieku

Przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) wymusiło na przedsiębiorcach zmianę podejścia do ochrony danych osobowych. Konsekwencje niestarannego podejścia do kwestii bezpieczeństwa są bowiem determinowane dotkliwymi karami za naruszenie obowiązujących w tym względzie reguł.
Staranne podejście do kwestii ochrony danych osobowych i wypracowanie odpowiednich metod oraz procedur zabezpieczenia przetwarzanych zbiorów spoczywa na administratorach danych. Należy bowiem pamiętać, że dane osobowe określa się obecnie mianem „złota” XXI wieku. Ich wartość w ciągle rozwijającym się społeczeństwie informacyjnym rośnie. Złożoność procesów przetwarzania zachodząca w systemach informatycznych, w oparciu o zdigitalizowane zasoby, wzmacnia potrzebę stałego monitoringu i ciągłego udoskonalania wypracowanej ścieżki i metodyki ochrony danych osobowych w organizacji.
Skuteczny system ochrony danych osobowych w małych i średnich przedsiębiorstwach, analogicznie jak w dużych podmiotach kapitałowych uzależniony jest od świadomości zatrudnionego personelu. Nawet znaczące nakłady finansowe na aktualizację i rozwój narzędzi informatycznych oraz wypracowanie polityk, procedur i instrukcji w omawianym obszarze nie zagwarantują bezpieczeństwa i zgodności z regulacjami RODO. Człowiek jest najsłabszym ogniwem systemu bezpieczeństwa. Stąd też administratorzy danych powinni dokładać starań, by poprzez systematyczne szkolenia podnosić świadomość i wiedzę – jak skutecznie chronić dane osobowe.