Mając na uwadze rozpoczęcie obowiązywania w dniu 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie), chcąc zachować pełną transparentność, niniejszym informujemy, w jaki sposób Państwa dane osobowe są gromadzone przez firmę Green Data i Wspólnicy Sp. z o. o. i w jaki sposób podlegają przetwarzaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi.

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Green Data i Wspólnicy Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie, ul. Plac Czerwca 1976 r. 2 lok. 220, 02-495 Warszawa (dalej: Administrator danych), działająca na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem: KRS 0000610027, numer NIP: 113-290-67-78. Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem dzwoniąc pod numer telefonu: +48 22 393 42 15 lub pisząc na adres e-mail: biuro@green-data.pl.

II. Cel, zakres, podstawa prawna oraz okres przetwarzania

Poniżej przedstawiamy informacje na temat celów przetwarzania oraz jego podstaw prawnych. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w różnych sytuacjach biznesowych oraz związanych z bieżącą działalnością operacyjną Administratora danych. Konkretne cele i podstawy prawne podawane są w odrębnych klauzulach informacyjnych kierowanych do osób, których dane dotyczą.
Państwa dane mogą być przetwarzane w celu (celach):
Państwa dane osobowe traktowane są przez Administratora danych jako informacje poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Niezależnie od podstawy prawnej, zgodnie z którą przetwarzamy Państwa dane osobowe, będą one przechowywane do chwili przedawnienia się roszczeń wynikających z tytułu umowy/ świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych, które wynika z obowiązujących przepisów prawa (w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy).
Procesy przetwarzania danych osobowych realizowane w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora danych, będą realizowane dla określonego (konkretnego) celu, do momentu zgłoszenia przez Państwo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
W przypadku przetwarzania danych osobowych realizowanego w oparciu o udzieloną zgodę, mają Państwo prawo do wycofania jej w każdej chwili. Skutkować będzie to przetwarzaniem Państwa danych osobowych tylko do tego momentu.

III. Informacja o odbiorcach danych

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane:
Ponadto Państwa dane osobowe mogą być przekazywane naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym), np. kancelariom prawniczym, dostawcom usług IT lub firmom kurierskim, przy czym takie podmioty przetwarzają je na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, tylko i wyłącznie według poleceń wydawanych przez Administratora danych.

IV. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Jeżeli podstawą przetwarzania Państwa danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych, mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych. W szczególności przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym w celach analitycznych.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest dobrowolnie udzielona zgoda, mają Państwo prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W zakresie, w jakim Państwa dane przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy/świadczenia usług lub na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, przysługuje Państwu także prawo do przenoszenia danych osobowych. W przypadku woli skorzystania z tego prawa, otrzymają Państwo swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu elektronicznego. Otrzymane dane mogą Państwo przesłać innemu Administratorowi danych.
W sytuacji kiedy uznają Państwo, że przetwarzanie narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Przysługujące Państwu prawa (z wyjątkiem prawa do wniesienia skargi) można zrealizować poprzez złożenie odpowiednich wniosków/oświadczeń do Administratora, korzystając z danych kontaktowych wskazanych w punkcie I niniejszej informacji.

V. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich (tj. państw nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub do jakichkolwiek organizacji międzynarodowych.

VI. Profilowanie

Państwa dane osobowe nie są i nie będą wykorzystywane przez Administratora dla podejmowania zautomatyzowanych decyzji, jak również nie są i nie będą poddawane w przyszłości operacjom profilowania.

VI. Profilowanie

Państwa dane osobowe nie są i nie będą wykorzystywane przez Administratora dla podejmowania zautomatyzowanych decyzji, jak również nie są i nie będą poddawane w przyszłości operacjom profilowania.
Wię­cej o cia­stecz­kach możesz prze­czy­tać tutaj.